முகப்பு / எங்களைத் தொடர்புகொள்க

எங்களைத் தொடர்புகொள்க

கீழ்க்காணும் படிவத்தில் எங்களுக்குத் தெரியப்படுத்துங்கள். நாங்கள் கூடியவிரைவில் உங்களுக்குப் பதில் அளிப்போம்.


மூத்தோருக்கான பேஷன் அட்டை நிரப்புத்தொகைக்கு:

1800-2255-663

இயங்கும் நேரங்கள்:

திங்கள் முதல் ஞாயிறு வரை

காலை 8.00 மணி முதல் மாலை 6.00

மணி வரை

அஞ்சல் முகவரி:

Robinson Road

P.O. Box 3060

Singapore 905060

மெர்டேக்கா தலைமுறைத் தொகுப்புத்திட்டத்திற்கான தகுதிவிதி, மெடிசேவ் பண நிரப்புதல்கள், மெடிஷீல்டு லைஃப் காப்புறுதிச் சந்தா உதவித்தொகைகள் மற்றும் கேர்ஷீல்டு லைஃப் பங்கேற்பு ஊக்கத்தொகை ஆகியவை குறித்த பொது விசாரணைகளுக்கு:

contactus@merdeka.gov.sg

1800-2222-888

இயங்கும் நேரங்கள்:

திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை

காலை 8.00 மணி முதல் மாலை 5.30 மணி வரை

மணி வரை

மெர்டேக்கா தலைமுறை அட்டை தொலைந்துவிட்டால் மற்றும் பிற சுகாதாரப் பராமரிப்பு தொடர்பான விசாரணைகளுக்கு:

enquiries@aic.sg

1800-650-6060

இயங்கும் நேரங்கள்:

திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை

காலை 8.30 மணி முதல் மாலை 8.30

மணி வரை

சனிக்கிழமைகள்

காலை 8.30 மணி முதல் மாலை 4.00

மணி வரை