முகப்பு / தகவல் வளங்கள்

தகவல் வளங்கள்


$100 பேஷன் சில்வர் அட்டை நிரப்புதொகை நீங்கள் மேலும் பல நடவடிக்கைகளில் கலந்துகொள்ள உதவுகிறது

துடிப்புடன் மூப்படைய மேலும் அதிகமான வாய்ப்புகளுக்கு, 1 ஜூலை 2019 முதல், உங்கள் பேஷன் சில்வர் அட்டையில் ஒருமுறை மட்டுமே வழங்கப்படும் $100 நிரப்புதொகையைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.

நீங்கள் மேலும் புன்னகைக்க, $200 மெடிசேவ் நிரப்புதொகைகள்

2019 முதல் 2023 வரை, ஒவ்வோர் ஆண்டும், $200 மெடிசேவ் நிரப்புதொகைகள்

நீங்கள் நலமாக இருந்திட, கூடுதல் வெளிநோயாளிப் பராமரிப்பு நிதியுதவிகளுக்கு 3 சுகாதாரப் பராமரிப்பு மையங்கள்

நவம்பர் 2019 முதல், சாஸ் (CHAS) மருந்தகங்கள், பலதுறை மருந்தகங்கள், பொது நிபுணத்துவ வெளிநோயாளி மருந்தகங்கள் ஆகியவற்றில் கூடுதல் நிதியுதவிகளைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.

கேர்ஷீல்டு லைஃப் திட்டத்தில் சேருவதற்கு $4,000 ஊக்கத்தொகை நீங்கள் விரும்புபவற்றை அதிகமாகச் செய்ய வாய்ப்பளிக்கும்

ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்ட $2,500க்கு மேல் $1,500 பங்கேற்றல் ஊக்குவிப்புத் தொகையை மெர்டேக்கா தலைமுறையினர் பெறுவர்.

5% கூடுதல் மெடிஷீல்டு லைஃப் சந்தா நிதியுதவிகள் நீங்கள் மகிழ்ச்சியடைய அதிக காரணத்தைக் கொடுக்கின்றன

கூடுதல் 5% மெடிஷீல்டு லைஃப் ஆண்டுச் சந்தா நிதியுதவிகள், உங்களது 75ஆவது பிறந்தநாளுக்குப் பின்னர் 10%ஆக அதிகரிக்கும்.

மெர்டேக்கா தலைமுறைத் தொகுப்புத்திட்டத்தின் 5 நன்மைகள்

மெர்டேக்கா தலைமுறைத் தொகுப்புத்திட்டத்தின் 5 நன்மைகளின் சுருக்கம்